FUNCȚIILE ȘI BAZELE DE AMENAJARE A PĂDURII

1. Funcțiile Pădurii

Obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la reglementarea prin amenajament a modului de gospodărire a pădurilor administrate se concretizează prin:
- asigurarea protecției zonelor cu condiții grele de regenerare (găuri de ger, stațiuni cu vânturi reci, etc.);
- producerea de lemn pentru acoperirea nevoilor locale sau chiar export, în principal lemn gros de mari dimensiuni pentru cherestea și construcții, precum și lemn de foc.

Corespunzător obiectivelor social-economice stabilite pentru arborete din fondul forestier s-au atribuit funcții de protecție și funcții de producție, corelate cu categoria funcțională atribuită.
Aceasta corelare este prezentată în tabelele de mai jos:

Grupa subgrupa și categoria funcțională Suprafața
Denumirea ha %
Gr.I . Păduri cu funcții speciale de protecție
1.2 I Terenuri cu înmlăștinare permanentă, lunci interioare 56 -
1.3 F Păduri situate în condiții foarte grele de regenerare (găuri de ger) 315 1
Total Gr . I 371 1
Gr.II Păduri cu funcții de producție și protecție
1B Păduri destinate să producă în principal arbori groși, de calitate superioară pentru cherestea 23056 99
Total Gr .II 23056 99
TOTAL GENERAL 23427 100Categoria functionaraAnalizând arboretele după funcția prioritară rezultată din aplicarea criteriilor de zonare funcțională și măsurile de gospodărire ce urmează a se aplica în unitatea de bază analizată, s-au constituit două subunități de gospodărire după cum urmează:
S.U.P.A - Codru regulat sortimente obișnuite - 23056 ha (93%), aici au fost încadrate toate arboretele din grupa a II-a funcțională (categoria 1B), tipul funcțional VI, destinate în principal pentru producerea de masă lemnoasă și protecție în secundar.
S.U.P.M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită - 371 ha (1%), aici se încadrează toate arboretele din grupa I funcțională tipul funcțional II, funcția principală fiind cea de protecție.
Structura arboretelor și a fondului de producție în ansamblu se definește în amenajament prin regim, compoziție țel, tratament, exploatabilitate și ciclu. Acestea constituie bazele de amenajare care sunt prezentate în continuare.

2. Regimul

Tinând seama de obiectivele ecomomice fixate, de starea și structura actuală, pentru arboretele se menține regimul codru, care asigură regenerarea pădurilor atât pe cale naturala (sămânță) cât și pe cale artificială (împăduriri propriu-zise), având în vedere specia majoritară și condițiile staționale existente.

3. Compoziția țel

Alegerea speciilor de viitor și tipurile de cultură s-au făcut luând în considerare corelația dintre tipuri de păduri naturale, condiții staționale și productivitatea speciilor.
Alegerea speciilor de viitor se face ținând seama de ,,Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate" (2000) și prevederile în vigoare privind conservarea protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic.

4. Tratament

În funcție de formațiunile existente și de tipul funcțional se poate stabili următoarele tratamente pentru arboretele de producție:
- Tăieri rase în parchete mici și tăieri rase în benzi alterne în cazul molidișurilor;
- Tăieri progresive în amestecurile de molid și brad, unde perioada de regenerare are o durată de 30 ani;
- Tăieri de conservare și tăieri de igienă care se practică în arboretele de protecție.

5. Exploatabilitate

S-a adoptat exploatabilitatea tehnică pentru arboretele de producție, aceasta asigurând realizarea sortimentelor lemnoase de dimensiuni mari.
Vârsta exploatabilității tehnice se realizează în jur de 105 ani.
Pentru arboretele din grupa I s-a adoptat exploatabilitatea de protecție care corespunde cu momentul când efectele de protecție încep să scadă.

6. Cicluri

Ciclurile de producție se stabilește numai pentru arborete cu funcții de producție luându-se în considerare:
- formațiile și speciile forestiere care alcătuiesc pădurea;
- media vârstei exploatabilității tehnice;
- productivitatea și starea actuală a amestecurilor;
- funcțiile social-economice stabilite.
Față de cele mai sus arătate s-a stabilit un ciclu de 110 ani considerat corespunzător atât sub aspect economic cât și ecologic.

7. Accesibilitate

Lungimea totală a instalațiilor de transport care deservesc pădurea este de 115 km, ceea ce înseamnă o densitate de 24,5 m2 /ha. Acest indice indică faptul că unitatea este bine dotată cu drumuri forestiere, asigurând o accesibilitate a fondului de producție aproape 100%. Menționăm că accesibilitatea fondului a fost stabilită pentru distanța maximă de 1,2 km din mijlocul unităților amenajistice.

Accesibilitatea posibilității este 100%.

8. Posibilitatea Pădurii

Majoritatea suprafețelor au fost reamenajate în anii 2002-2004, iar după aceste amenajamente proprietarii de păduri la nivelul Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni au o posibilitate anuală de cca 95.000 mc/an din care 70.000 mc/an în fond forestier și 25.000 mc/an în pășuni împădurite.POLITICA DE ANTI-HARTUIRE | GALERIE | HARTI GIS | LINKURI UTILE | CONTACT

Acest site a fost elaborat cu sprijinul financiar al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere."
”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.